Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І ступеня" імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області

 

Статут закладу

 

Повна назва закладу

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний залад - загальноосвітня школа І ступеня" імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області

Рік заснування .………………………………………………………..1995

Засновник закладу…………………Білгород – Дністровська міська рада

Кількість типових будівель ………………………………………………2

Загальна площа приміщень ………………………………………3341,9 м²

Площа ділянки по вул.  Бєлінського……………………………….5458 м²

Площа ділянки по вул.  Театральній……………………………….5873 м²

Кількість груп…………………………………………………………   10

з них:

- групи раннього віку……………………………………………………  ..2

- дошкільні групи …………………………………………………………..8

Кількість класів ……………………………………………………… . .11

з них :

1класи……………………………………………………………………… .3

2 класи……………………………………………………………………….3

З класи……………………………………………………………………….2

4 класи……………………………………………………………………….3

 

 

СТАТУТ 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.             КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» ІМЕНІ СІЛЬВІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ МОРОЗОВОЇ» М. БІЛГОРОДА - ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ) – це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну та початкову освіту й виховання дітей віком від 2 до 10 (11) років.

1.2.             Місцезнаходження (юридична адреса)  закладу: 67700, Одеська область, місто Білгород - Дністровський, вулиця Театральна, будинок 14

1.3. Повна назва закладу:

     - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ» ІМЕНІ СІЛЬВІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ МОРОЗОВОЇ» М. БІЛГОРОДА - ДНІСТРОВСЬКОГО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      Скорочено (КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ).

1.4.  КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ є комунальним бюджетним закладом освіти м. Білгорода-Дністровського.

  Засновником закладу є Білгород-Дністровська міська рада (далі Засновник). Засновник, або уповноважений ним орган, здійснює фінансування закладу,       його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням  і          матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад України зі змінами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 2009, Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад" (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 306, іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  власним статутом.

1.6.     КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ є юридичною особою, має печатку і  штамп  встановленого зразка, офіційні бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в органах Державного казначейства.

 1.7. Головною метою КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти з забезпеченням наступності та перспективності в роботі дошкільної та початкової шкільної ланок, всебічного гармонійного розвитку кожної дитини певної вікової категорії.

1.8.     Діяльність закладу  спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної та початкової освіти:

-  впровадження сучасних інноваційних технологій з метою модернізації та оптимізації навчально-виховного процесу   для  досягнення якісно нового рівня освітнього процесу в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ; 

        - гуманізація та демократизація навчально–виховного процесу, забезпечення органічної єдності навчання й виховання, формування у дітей духовних координат та культури особистості;

-              утвердження особистісно-орієнтованої моделі навчання з реалізацією принципу дитиноцентризму в навчально-виховному процесі;

-   моделювання ситуації успіху , яка дозволяє проявити ініціативу , мати право на вибір, на особисту думку;

-               збереження та зміцнення фізичного здоров'я, забезпечення психологічного комфорту  та духовного розвитку дитини, її соціального та правового захисту;

-               побудова системи виховання на основі міжвікового спілкування та наступності дошкільної та початкової освіти;

-               врахування природного потенціалу, індивідуальних особливостей дітей;

-   забезпечення розвитку особистості кожного вихованця, його здібностей і обдарувань через діяльнісний підхід : участь у проектній роботі, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, мистецькій творчості тощо;

-                 виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до державних символів, народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

-                 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

-                 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і суспільство, набуття соціального досвіду;

-                 залучення дітей до краси та гармонії світу мистецтва, сприяння пробудженню творчих сил, реалізації здібностей та бажань дітей , навчання різним видам художньої діяльності;

-                 здійснення  соціально-педагогічного патронату сім’ї;

-                 додержання фінансової дисципліни, зберігання матеріально-технічної бази.

1.9.  КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

1.10.   КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної, початкової освіти, визначених Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної, середньої, дошкільної освіти щодо організації навчально-вихованого процесу від 06.07.2010 року;

-  здійснення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку;

-   безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі: зобов'язань за
міжнародними угодами;

-   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.11.   Взаємовідносини між КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II ОРГАНІЗАЦІЯ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ складається з двох підрозділів – дошкільної ланки  та початкової шкільної – загальноосвітньої школи І ступеня. Пріоритетним у діяльності НВК є художньо-естетичний напрямок.

 Дошкільна ланка забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 1 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

   Загальноосвітня школа І ступеня забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти.

2.2.    У  КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ створюються та функціонують:

-  методичне об'єднання вчителів початкових класів;

-  методичне об'єднання класних керівників 1-4-х класів;

-  школа перспективного педагогічного досвіду з питань образотворчої діяльності.

2.3.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ має право:

-  проходити в установленому порядку державну атестацію;

-  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного
процесу за погодженням із засновником;

-  визначати варіативну частину робочого навчального плану у шкільній ланці КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ та  варіативну частину Базового компонента дошкільної освіти  в дошкільній ланці;

-  в установленому порядку розробляти і впроваджувати  експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани й програми;

-  використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-   задовольняти освітні потреби вихованців та їхніх батьків в отриманні освітніх послуг у дошкільній та шкільній ланках НВК понад обсяги, встановлені навчальним планом та  варіативною частиною Базового компонента дошкільної освіти України  відповідно до чинного законодавства.

2.4.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану та плану на літній оздоровчий період. У плані роботи відображаються найголовніші питання діяльності НВК, визначаються перспективи його розвитку. Річний план затверджується педагогічною радою, директором, погоджується з відділом освіти Білгород-Дністровської міської ради. План на оздоровчий період для дошкільної ланки додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

2.5.    Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей, затвердженими Міністерством освіти і науки України (далі МОН України).

2.6.     Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у початковій ланці НВК є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів для початкової школи, розроблених та затверджених  МОН України.  Робочий навчальний план погоджується з відділом освіти, затверджується керівником КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ. 

2.7.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ забезпечує відповідність рівня дошкільної та початкової загальної освіти державним стандартам освіти, єдність навчання й виховання. 

2.8.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

2.9.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та власного статуту з урахуванням  особливостей організації навчально-виховного процесу в закладі. 

2.10.         КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. У закладі створено умови для індивідуального навчання учнів 1-4-х класів відповідно до положень, затверджених МОН України.

2.11.         Прийом дітей до дошкільної ланки КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад, свідоцтва про народження дитини (копії), направлення відділу освіти.

2.12.        Групи можуть комплектуватися як за віковими, так і за різновіковими ознаками з погодженням відділу освіти Білгород-Дністровської міської ради.

Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

2.13.         Зарахування учнів до першого класу КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється за наказом директора на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка. 

При  прийомі дитини до першого класу неприпустимим є проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів з перевірки її знань з навчальних предметів. 

До першого класу зараховуються , як правило діти з шести років.

2.14.        В КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ для учнів 2-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня за рахунок позабюджетних коштів.

 Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється наказом директора на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють). 

2.15.        КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють.

2.16.        Відрахування дитини з дошкільної ланки КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ може здійснюватись: 

-  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

-  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ;

-   у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 
Адміністрація КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів. 

Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу.
За дитиною зберігається місце в дошкільній  ланці у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів). 

2.17.        Рішення про відрахування з КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відповідного органу управління освітою такі діти переводяться до іншого навчального закладу. 

2.18.        Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на семестри), а також тижневе навантаження дітей дошкільного й молодшого шкільного віку та режим роботи встановлюються НВК в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальний рік у дошкільній ланці починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня до 31 серпня.

Навчальний рік у загальноосвітній школі І  ступеня починається 1 вересня й закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 
Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщень для роботи в новому навчальному році. 
Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм, але не може бути менше 175 робочих днів у школі І ступеня.

2.19.        Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

2.20.        Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.21.        За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської державної адміністрації, відділу освіти,  з урахуванням місцевих умов запроваджується гнучкий графік канікул. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.22.        Тривалість занять, уроків у НВК становить: у дошкільних групах – 15-30 хвилин відповідно до віку дітей, 1 класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин.  Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти міської ради та  державною санітарно-епідеміологічною службою. 

2.23.        У КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ встановлюється така тривалість перерв між  уроками:

-  в 2-4-х класах - перша,третя, четверта  перерви - 15 хвилин, друга - 25 хвилин;

-   в 1-х класах- перша,третя, четверта  перерви - 20 хвилин, друга  - 30 хвилин.  

2.24.        Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом занять, уроків, які складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ проводяться індивідуальні та позакласні заняття й заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їхнє виховання і  розвиток творчих здібностей та обдарувань. 

2.25.        Зміст і характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Дітям дошкільного віку, учням 1 класу домашні завдання не задаються.

2.26.         В КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ визначаються МОН  України.

Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів. 
       У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

2.27.        Навчання у випускних 4-х класах КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України.

2.28.        Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної комісії. За висновками зазначеної комісії такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють). 

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.29.         За результатами навчання учням 3-4-х класів  по закінченню початкової школи надається табель успішності.

2.30.        Порядок переведення і випуск учнів КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ визначається інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. 
        У разі вибуття учня з населеного пункту чи переходу учня до іншого навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають до НВК заяву із зазначенням причини вибуття та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.31.        За відмінні успіхи в навчанні учні 3 - 4-х класів нагороджуються Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні». Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України. 

2.32.         За успіхи в навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: нагородження почесними грамотами, подяки, екскурсійні поїздки, занесення фотографії на дошку пошани тощо. 

2.33.        Контроль за дотриманням порядку видачі похвальних листів здійснюється МОН України, обласним управлінням освіти, відділом освіти міської ради.

2.34.        Мовою навчання і виховання дітей у КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ є українська.


ІІІ. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС


        3.1. Виховання учнів, вихованців в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється під час проведення уроків, занять, у процесі позаурочної та позашкільної роботи. 

3.2. Цілі виховного процесу в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах. 

3.3. В КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.4. Дисципліна в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.  
        3.5. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів, вихованців забороняється.

 

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 
        4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є:

-  діти дошкільного віку(вихованці); 

-  учні;

-  керівник; 

-  педагогічні працівники;

-   помічники вихователів, допоміжний персонал;

-   бібліотекар;

-   батьки (особи, що їх замінюють);

-   інші спеціалісти. 

4.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства, даним статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу, Положенням про навчально-виховний комплекс, Положенням про дошкільний навчальний заклад. 
       4.3. Учень, вихованець - особа, яка навчається й виховується в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ .

4.4. Учні та дошкільники (вихованці) КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ мають гарантоване державою право на:

-  доступність і безоплатність дошкільної, загальної початкової освіти; 
безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

-  користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою НВК; 

-  участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; 
отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 
перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

-    участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 

-   повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань; 
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.5.Учні, вихованці КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-   підвищувати свій загальний культурний рівень; 

-  брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;

-   дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

-   виконувати вимоги педагогічних та інших працівників КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу; 

-   брати участь у різних видах трудової діяльності; 
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

-   дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядкузакладу; 

-  дотримуватися правил особистої гігієни.

4.6. Учні КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей. 
        4.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону. 

4.8. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дає змогу виконувати професійні обов’язки.

4.9. До педагогічної діяльності в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством. 

4.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників НВК, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. 

4.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ й затверджується відділом освіти міської ради. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 4.12. Директор КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ призначає класних керівників,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

 4.13. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством. 
  Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ, здійснюється лише за їх згодою. 

4.14. Педагогічні працівники КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України.
За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) - методист», «педагог - організатор - методист» та інші. 

4.15. Педагогічні працівники КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ мають право: 

-  самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів та вихованців; 

-  брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 

-  обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

-  проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

-   проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу; 

-  вносити керівництву НВК і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

-   на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

-  об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

-  порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

4.16. Педагогічні працівники КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ зобов’язані: 

-  забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, затверджених МОН України, з дотриманням вимог Державного стандарту загальної початкової освіти та Базового компоненту дошкільної освіти України;

-  контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

-   нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України; доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора  закладу;

-   сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

-   виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-   виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

-   брати участь у роботі педагогічної ради;

-   виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

-   готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

-  дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-   виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;

-   вести відповідну документацію.

4.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 

4.18. Права й обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього розпорядку КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ. 

 4.19. Батьки учнів, вихованців та особи, які їх замінюють, мають право: 

-  обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

-   створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-   звертатися до органів управління освітою, директора КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-   приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ;

-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу; 

-  на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

4.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми дошкільної та початкової загальної освіти, їх виховання і зобов’язані:

-  створювати умови для здобуття дитиною дошкільної, загальної початкової освіти за будь-якою формою навчання;

-   забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ; 

-  поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

-   постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 

-  виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов;

-  повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

4.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 4.22. Представники громадськості мають право: 

-  обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ ; 

-  керувати учнівськими об'єднаними за інтересами і гуртками, секціями; 
сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ;

-   проводити консультації для педагогічних працівників; 

-  брати участь в організації навчально-виховного процесу; 

4.23. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися статуту КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ, виконувати накази та розпорядження директора закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 

5.1.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту й розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених Міністерством охорони здоров’я спільно з МОН України  за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.2.    Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до норм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2005р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та відповідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013р. №202/165.

5.3.     У закладі встановлено 3-х разове харчування, відповідно до денного меню, затвердженого директором КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ та погодженого з Білгород – Дністровським управлінням Головного управління Держсанепідслужби в Одеській області. Для учнів 2-4-х класів організовано безкоштовні сніданки.  Для дітей, які перебувають у закладі менше 6 годин, організація харчування, його форми і кратність, визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей  дошкільної ланки та 1-их класів у КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ в розмірі, що не перевищує 50% від вартості харчування на день.

     50% сплата за харчування дитини встановлюється батькам або особам, які їх замінюють, в       яких сукупний доход на кожного члена сім’ї за попередній квартал, з урахуванням індексу зростання цін, не перевищує прожиткового мінімуму;від сплати за харчування дитини звільняються батьки, діти яких мають статус постраждалого від          Чорнобильської катастрофи.

5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини в закладі визначається Кабінетом  Міністерством України.

5.6. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією,закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на  медичних працівників та керівника закладу.

 

 

 

 

VІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

6.1.    Управління КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється його засновником (власником) – відповідним органом управління освітою.

Безпосередньо керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

6.2.    Директор призначається та звільняється з посади відповідним органом управління освітою. Призначення та звільнення педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

6.3.    Вищим органом громадського самоврядування КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ  є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких категорій:

-                працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

-                батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу- 25, батьків і представників громадськості - 25.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу,  учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

-       обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-       заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово - господарської діяльності навчального закладу;

-       затверджують основні напрями вдосконалення навчально- виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

-       приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших  педагогічних працівників.

6.4.    У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

Метою діяльності ради є:

-                сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-                об'єднання зусиль педагогічного колективу, батьків щодо розвитку КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ та удосконалення навчально-виховного процесу;

-                формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-                розширення колегіальних форм управління навчальним закладом; підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з легалізацією навчально-виховного процесу.

6.5.    Основними завданнями ради є:

-                підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-                визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-                формування навичок здорового способу життя;

-                створення належного педагогічного клімату в закладі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та вихованців і набуття ними соціального досвіду;

-                підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-                сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів і вихованців;

-                підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-                ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості дошкільної та загальної початкової освіти;

-                стимулювання морального й матеріального заохочення учнів (вихованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.6.    До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна  її чисельність визначаються загальними зборами КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких  причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

6.7.    Рада навчального закладу діє на засадах:

-                пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,суспільства, держави;

-                дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.

6.8.    Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створити постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, щостосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.9.    Рада навчального закладу:

-                організовує виконання рішень загальних зборів;

-                вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-                спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи

навчального  закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-                разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту  закладу;

-                затверджує режим роботи навчального закладу;

-                сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-                разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору нав - чальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-                погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-                бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою
обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам;

-                виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

-                виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу
 управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-                ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає
громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих, культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

-                розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового
навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням
(вихованцям);

-                розглядає питання родинного виховання;

-                бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в
обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-                сприяє педагогічній освіті батьків;

-                сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-                розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

-                організовує громадський контроль за харчуванням і медичним
обслуговуванням учнів (вихованців);

-                розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з
роботи КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ;

-                вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-                може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

6.10.    При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може
створюватися і діяти піклувальна рада та комітет по захисту прав дітей.

6.11.    Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення
доступності освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.12.        Основними завданнями піклувальної ради є:

-  сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями,
підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямовна  на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

-  зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно - спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального  закладу;

-  організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, (вихованців) педагогічних працівників;

-  сприяння створенню та раціональному використанню фонду
загальнообов'язкового навчання;

-  запобігання дитячій бездоглядності;

-  стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);

-  всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.

6.13.        Піклувальна рада формується у складі 7-х осіб з
представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах
(конференції) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально - виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника  навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на
загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

6.14.    Піклувальна рада діє на засадах:

-  пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-  дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

-  колегіальності ухвалення рішень;

-  добровільності і рівноправності членства;

-  гласності.

    Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань
визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

  Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому
 не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

6.15.             Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-                скликає і координує роботу піклувальної ради;

-                готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-                визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-                представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

6.16.    Піклувальна рада має право:

-                вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно- спортивної, корекційно-відповідної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-                залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально- методичної бази навчального закладу;

-                стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

-                брати участь у розгляді звертань громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-                створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.17.        Директор КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ:

-       здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

-       забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень вихованців у навчанні;

-       відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; створює необхідні умови дтя участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-       забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-       підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-       забезпечує права учнів і вихованців на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-       призначає класних керівників;

-       здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-       розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і

коштами;

-       видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-       за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

-       створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-       несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцію), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.18.         У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

6.19.    Педагогічна рада розглядає питання:

-                удосконалення  методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

-                переведення учнів та вихованців до наступних класів та груп і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-                підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-                морального та матеріального заохочення учнів і вихованців та працівників навчального закладу.

6.20.    Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.21. У КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VIІ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА

7.1.    Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.

7.2.    Майно КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ є власністю територіальної громади та передано навчальному закладу в оперативне управління відповідно до чинного законодавства.

КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог і норм їх охорони.

7.3.    Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.4.    Для забезпечення навчально-виховного процесу база КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ  складається з навчальних групових кімнат, класів, 2-х спортивних, 2-х музичних залів, бібліотеки, медичного кабінету, харчблоку,пральні, приміщень інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

 

VIIІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

8.1.    Фінансово-господарська діяльність КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ здійснюється на основі його кошторису.

8.2.    Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

-     кошти місцевого бюджету в розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти;

-     кошти фізичних осіб (батьківська плата за утримання дітей);

-     кошти, отримані за надання платних послуг;

-     благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

8.3.    В КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ отримання, використання та облік  благодійних (добровільних) внесків здійснюється відповідно до чинного законодавства та Положення про отримання, використання та облік  благодійних(добровільних) внесків в КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ, затвердженим наказом керівника закаладу на підставі рішення  загальних зборів (конференції).

8.4.    Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально- побутових умов колективу.

8.5.    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерській облік здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти виконкому Білгород-Дністровської міської ради.

8.6.    Звітність про діяльність КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ встановлюється відповідно до законодавства.

 

ІХ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1.    КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2.  КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

 

X КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

10.1.      Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюються з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2.    Державний контроль здійснює МОН України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти виконкому Білгород-Дністровської міської ради.

10.3.    Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4.    У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально - виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

 

XІ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

 

11.1.                 Медичне обслуговування дітей у КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ,  здійснюється на безкоштовній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу, а також закріпленим       персоналом Білгород - Дністровської дитячої лікарні.

11.2.          Медичне обслуговування дітей передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у    тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення         профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної          допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

11.3.                 До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:

-              моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервового-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

-              організація і проведення медичних оглядів, у т.ч. поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

-              здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

-              медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

-              проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

11.4.         КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

ХІІ РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

12.1.    Рішення про реорганізацію або ліквідацію КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ.

12.2.    Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3.    У випадку реорганізації права та зобов'язання КЗ НВК ІМ. С.О. МОРОЗОВОЇ переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

ІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

 

13.1. Цей статут розроблено відповідно до Примірного статуту дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 та  Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284.

13.2. Зміни та доповнення до цього статуту вносяться Власником та затверджуються його рішенням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано

І скріплено печаткою

___________________________

листів