Початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області (дошкільний підрозділ)

 

Статут закладу

 

Рік заснування .………………………………………………………..1995

Засновник закладу…………………Білгород – Дністровська міська рада

Кількість типових будівель ………………………………………………2

Загальна площа приміщень ………………………………………3341,9 м²

Площа ділянки по вул.  Бєлінського……………………………….5458 м²

Площа ділянки по вул.  Театральній……………………………….5873 м²

Кількість груп…………………………………………………………   10

з них:

- групи раннього віку……………………………………………………  ..2

- дошкільні групи …………………………………………………………..8

Кількість класів ……………………………………………………… . .12

з них :

1класи……………………………………………………………………… .3

2 класи……………………………………………………………………….3

З класи……………………………………………………………………….3

4 класи……………………………………………………………………….3

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.Початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозовоїміста Білгорода-ДністровськогоОдеської області(далі –  заклад освіти, початкова школа) є комунальним закладом загальної середньої освіти, що забезпечує початкову та дошкільну освіту для дітей віком від 2 до 10 (11) років, складається з двох підрозділів – дошкільного та початкової школи.

Скорочене найменування закладу: початкова школа.

1.2. Місцезнаходження закладу освіти: вулиця Театральна, 14, місто Білгород - Дністровський, Одеська область, Україна, індекс – 67704.

Код ЄДРПОУ закладу освіти: 39527825.

1.3. Початкова школа у своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, законами України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України.

Заклад  провадитьосвітнюдіяльність на підставіліцензії (ліцензій), виданої (виданих) в установленомузаконодавством порядку, діє на підставі Статуту.

1.4. Початкова школа є юридичною особою, маєсамостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, а такожіншіатрибутиюридичної особи відповідно до законодавстваУкраїни.

1.5. Засновником закладу освіти є Білгород-Дністровськаміська рада  (код ЄДРПОУ - 26275763) відіменітериторіальноїгромадимістаБілгорода-Дністровського, уповноважений орган – управління освіти Білгород-Дністровської міської ради (код ЄДРПОУ - 20989154).

1.6.  Заклад є неприбутковою бюджетною організацією.

1.7. Утримання закладу здійснюється за рахуноккоштівмісцевого бюджету та іншихджерел, не забороненихзаконодавствомУкраїни.

   1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах  компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом, має академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію.

      Взаємовідносини між закладом освіти  з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.9. Головною метою початкової школиє забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової освіти з забезпеченням наступності та перспективності в їх  роботі:

- забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації  та формування  необхідних життєвих компетентностей;

-  всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

1.10.Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.

1.11.Головними завданнями закладу освіти є:

- розвиток початкової школи як  освітнього закладу з пріоритетним художньо-естетичним напрямом, на основі  якого створено  креативне освітнє середовище, яке максимально сприятиме розвитку гармонійної особистості здобувача освіти закладу із сформованими духовними координатами;

- забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, кращих зразків і відповідних стандартів;

-  виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- забезпечення наступності та взаємодії в педагогічному процесі початкової школи та дошкільного підрозділу для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»;

- впровадження сучасних інноваційних технологій з метою модернізації, оптимізації та досягнення якісно нового рівня освітнього процесу в початковій школі;

- гуманізація та демократизація освітнього процесу, забезпечення органічної єдності навчання й виховання, формування у дітей духовних координат, культури особистості та набуття нею соціального досвіду;

- утвердження особистісно-орієнтованої моделі навчання з реалізацією принципу дитиноцентризму в освітньому процесі;

-  моделювання ситуації успіху, яка дозволяє проявити ініціативу, мати право на вибір, на особисту думку;

- збереження та зміцнення фізичного здоров'я, забезпечення психологічного комфорту та духовного розвитку дитини, її соціального та правового захисту;

- побудова освітнього процесу на основі міжвікового спілкування та наступності дошкільної та початкової освіти;

- врахування природного потенціалу, індивідуальних особливостей дітей;

- забезпечення розвитку особистості кожного здобувача освіти, його здібностей і обдарувань через діяльнісний підхід: участь у проєктній роботі, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, мистецькій творчості тощо;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до державних символів, народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу людини і суспільство, набуття соціального досвіду;

- залучення дітей до краси та гармонії світу мистецтва, сприяння пробудженню творчих сил, реалізації здібностей та бажань дітей , навчання різним видам художньої діяльності;

- здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

- додержання фінансової дисципліни, зберігання матеріально-технічної бази.

1.12. Заклад освіти виконує наступні функції:

-  задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної та початкової освіти;

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

-  створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

-  сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

-  здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

-  є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

-  реалізує положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

-  задовольняє потреби громадян в здобутті початкової освіти;

-  забезпечує єдність навчання і виховання;

-  формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

-  створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

-  забезпечує відповідність рівня початкової освіти Державному стандарту початкової освіти;

-  охороняє життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

-  формує в здобувачів освіти засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

- планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу та протидії цим проявам;

- заклад  освіти надає дошкільну та початкову освіту:

– громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

– іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку  встановленому для громадян України;

- заклад освіти створює умови для здобуття дошкільної та початкової освіти дітьми з особливими освітніми потребами та здійснює її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти (відповідно до ст. 20 п. 4 розділу ІІ Закону України "Про освіту");

-  забезпечує добір і розстановку кадрів;

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

-  встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

-  додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

-  видає документи про освіту встановленого зразка;

- утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи ( відділення, групи, класи);

-  здійснює інші повноваження в межах своєї компетенції

1.13. При закладі освіти тимчасово може утворюватися дитячий табір відпочинку, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

Тривалістьвідпочинковоїзміни у дитячомутаборівідпочинку не менше 14 днів.

Дитячий табірвідпочинкуочолює директор, якийпризначається на посаду керівником закладу освіти.

1.14. Взаємовідносини закладу освіти з  фізичними особами визначаютьсяугодами, щоукладеніміж ними.

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Заклад освітискладається з двох підрозділів – дошкільного та початкової школи.

2.2. Заклад освіти розробляє  освітню програму - єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями (вихованцями)  визначених відповідним Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової освіти результатів навчання (набуття компетентностей).

Основою для розроблення освітньої програми в закладі освіти є Базовий компонент дошкільної освіти та відповідний Державний стандарт початкової освіти.

2.3. Освітня програма закладу освіти має містити:

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

-вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- інші освітні компоненти для здобуття дошкільної та початкової освіти.

2.4. Зміст освітньої програми, основою для розроблення якої єБазовий компонент дошкільної освіти, повинен передбачати:

- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

2.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником ( директором).

2.6. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.7. Виховання здобувачів освіти в закладі освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі освітнього процесу визначаються на основі принципів, закладених уКонституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.8. У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення здобувачів освіти закладу освіти до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.9. Заклад освіти може здійснювати освітній процес заочною (денною), класно-урочною, груповою, індивідуальною, сімейною (домашньою), дистанційною формами навчання, за потреби організовувати інклюзивне навчання або педагогічний патронаж. На підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх заміняють, заклад освіти для навчання дітей з особливими освітніми потребами утворює інклюзивні та/ або спеціальні групи (класи).

2.10. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти для здобуття початкової освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка та відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило діти з шести років.

 Право на першочергове зарахування мають:

- випускники дошкільного підрозділу закладу;

- діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти;

- діти, які є рідними ( усиновленими) братами та/ або сестрами дітей, які здобувають освіту в початковій школі ;

- діти працівників закладу освіти.  

При прийомі дитини до першого класу неприпустимим є проведення вступних випробувань, тестувань, співбесід, іспитів із перевірки її знань з навчальних предметів.

Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням (інклюзивних дошкільних груп) здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини інклюзивно - ресурсного центру.

2.11. Прийом дітей до закладу освіти для здобуття дошкільної освіти здійснюється директором на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, путівки або направлення, виданих Управлінням освіти Білгород – Дністровської міської ради, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім'ї (якщо така категорія визначена).

Групи в закладі освіти для здобуття дошкільної освіти формуються як за віковими,так і за різновіковими ознаками.

За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти встановлюється гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різно-тривалого перебування дітей, а також чергові групи за необхідності.

Зарахування дітей до груп компенсуючого типу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

За дитиною зберігається місце в разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.12. Відрахування дитини з дошкільного підрозділу закладу освіти може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в початковій школі;

-якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин більше 2 місяців;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.Адміністрація закладу освіти зобов'язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш, як за 10 календарних днів.

2.13. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня до 31 серпня.

Навчальнийрік у початковій школіпочинається 1 вересняйзакінчується не пізніше 1 липнянаступного року.Навчальнізаняттярозпочинаютьсялише за наявності акта, щопідтверджуєпідготовкуприміщень для роботи в новому навчальномуроці. 

Тривалістьнавчального року обумовлюєтьсявиконаннямнавчальнихпрограм, але не може бути менше 175 робочихднів у початковій школі.

2.14. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання  та п’ятиденним робочим тижнем. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу закладу освіти: початок роботи з 7.00, закінчення – 19.00.

Тривалість уроків у початковій школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом занять, уроків, які складаються відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором закладу освіти.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять упочатковій школі проводяться індивідуальні та позакласні заняття й заходи, передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів дітей, їхнє виховання і розвиток творчих здібностей та обдарувань. 

2.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили початкову школу, вимогам Державного стандарту початкової освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.16. Заклад освіти здійснює формувальне (1-2 класи),поточне, тематичне, семестрове та річне оцінювання знань  здобувачів освіти (3-4 класи) та вибір їх форм, змісту та способу.

Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освітипочаткової школи визначаються МОН України.

Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України.

Результатинавчальноїдіяльності за рікзаносяться до особових справ здобувачів освіти.

2.17. Переведення здобувачів освіти до наступного класу закладу початкової освіти здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

Переведення до іншого закладу освіти здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.18. Заклад освіти може надавати додаткові освітні послуги відповідно до чинного законодавства на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють.

2.19. Випускникам закладу початкової освіти видається відповідний документ про освіту встановленого зразка.

2.20. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.21. Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.22.Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової освіти, можуть вводитися лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

2.23.Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.

2.24. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми , за якою працює заклад освіти.

2.25.Здобувачі освіти закладу освіти забезпечуються медичним обслуговуванням на безоплатнійоснові, що здійснюється медичними працівниками, що входять до штату закладу у відповідності до вимог чинного законодавства.

До основних обов’язків медичних працівників закладу належать:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють,  працівників закладу.

- заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів;

- органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом із органом Управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства в закладі освіти, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів.

2.26.Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я,за погодженням із Державною службою з питань безпечності харчових продуктів.

2.27. У закладі освіти в дошкільному підрозділі встановлено триразове харчування.В оздоровчий період - чотириразове харчування.Організація харчування здобувачів освіти початкової школи, в тому числі забезпечення безкоштовним харчування дітей пільгових категорій, здійснюється у встановленому законодавством  порядку.

2.28.Контроль і державний нагляд за якістю харчування в закладі освіти покладаються на Білгород-Дністровську міську раду, Управління освіти Білгород-Дністровської  міської ради, відповідні органи управління охорони здоров’я.

2.29.Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінівреалізації продуктів покладається на медичних працівників, директора закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

2.30. Організація харчування в закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.31.Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.32.Порядок встановлення плати за харчування дитини в комунальному закладі визначається засновником.

2.33. Відповідальність за організацію харчування здобувачів освіти в закладі освіти, додержання вимог санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил  і норм покладається  на керівника закладу освіти.

 

IІІ.УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 
3.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є:

- здобувачі  освіти;

- педагогічні працівники;

- батьки здобувачів освіти;

- фізичні особи, які здійснюють освітню діяльність;

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти.

Статус здобувачів освіти  як учасників освітнього процесу в закладі освіти, їх права та обов'язки визначаютьсяЗаконами України"Про освіту", «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.  Права та обов’язкиздобувачівосвіти:

3.2.1. Здобувачі закладу освіти мають право на:

- навчання впродовж життя та академічну мобільність;

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, методів і засобів навчання;

- якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької тощо;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

- користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною, та лікувально-оздоровчою базою закладу освіти;

- участь у різних видах навчальної, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг; 
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь уроботідобровільнихсамодіяльнихоб’єднань, творчихстудій, клубів, гуртків, груп за інтересамитощо; 

- повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.2.2. Здобувачі освіт закладу освіти зобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності);

-брати участь у різних видах трудової діяльності; 
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

- повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.3. Залучення здобувачів початкової освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.4. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах освіти.

3.5. Трудові відносини в системі освіти регулюються законодавством України про працю,Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

3.6. Обсяг педагогічного навантаження  педагогічних працівників закладу визначається відповідно до законодавства та затверджується директором початкової школи.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.7. Директор  закладу освіти призначає класних керівників,  права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

3.8. Права та обов'язки педагогічних працівників закладу освіти визначаються Конституцією Українизаконами України  «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,   Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

3.9. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- на проходженнясертифікаціїбезоплатно один раз на три роки;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі

-відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- безпечні та нешкідливі умови праці;

- забезпечення житлом у першочерговому порядку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

-об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством; 

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти  передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти закладу, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

-формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти  під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

3.11. Атестація педагогічних працівників закладу освіти  є обов'язковою і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

У міжатестаційний період педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

3.12. Педагогічні  працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

3.13 Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

3.14. Педагогічним працівникам закладу освіти (також  обслуговуючому персоналу за наявності коштів у місцевому бюджеті) виплачується допомога на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

3.15. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту), або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.16. Батьки мають рівні права та  обов'язки щодо освіти та розвитку дитини.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

-  отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.17. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватисяКонституціїта законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

 

ІV. УПРАВЛІННЯЗАКЛАДОМОСВІТИ

 

4.1. Засновник закладу освіти або уповноважена ним особа:

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

- приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання  (зміну типу)  закладу освіти;

- реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції засновника.

4.2. Уповноважений засновником орган (Управління освіти Білгород – Дністровської міської ради):

- укладає строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти, визначає форми контролю за діяльністю керівника (директора) закладу освіти;

- закріплює за закладом  освіти територію обслуговування;

- веде облік дітей дошкільного та шкільного віку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- затверджує кошторис закладу освіти в порядку, визначеному чинним законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом закладу освіти.

4.3.Управління закладом освіти здійснюється засновником та Управлінням освіти Білгород – Дністровської міської ради.

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює керівник (директор).

Керівник призначається за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства України.

Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином країни,вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

4.4. Керівник (директор) закладу освіти несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

4.5. Керівник (директор) є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

4.6. Керівник (директор) закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- відповідає за реалізацію  завдань дошкільної  та початкової  освіти,   що визначені Законами України  “Про  дошкільну  освіту”, «Про повну загальну середню освіту»   та  забезпечення  рівня дошкільної та початкової освіти у межах державних вимог до їх змісту і обсягу;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей до їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей і потреб;

-вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- встановлює педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо в межах кошторисних призначень на оплату праці;

-сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладуосвіти.

- здійснює розподіл педагогічного навантаження;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;

- розпоряджається в установленому  порядку майном і коштами закладу освіти;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

- контролює   організацію   харчування   і   медичного   обслуговування дітей;

- затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з Управлінням освіти;

- затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
 інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- щороку  звітує про  навчально-виховну,  методичну,  економічну  і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- здійснює інші повноваження у відповідності до чинного законодавства.

4.7. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських  комітетів. Запрошеними з правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,  педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

4.8. Педагогічна рада закладу освіти:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення організації і методичного забезпечення освітнього процесу в закладі освіти;

- приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення здобувачів освіти, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказами керівника закладу.

4.9. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи самоврядування здобувачів освіти;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

4.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

4.11. У закладі освіти функціонують методичні об’єднання, що охоплюють учасників  освітнього процесу.

4.12. За рішенням засновника може створюватися наглядова (піклувальна) рада закладу  освіти.

4.13. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

4.14. Заклад освіти зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті (у разі відсутності – на веб-сайті засновника) оприлюднення інформації у відповідності  до чинного законодавства України.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

5.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов’язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

5.3. Майно закладу освіти є власністю територіальної громади м. Білгорода – Дністровського в особі Білгород-Дністровської міської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

  Здійснюючи право оперативного управління, заклад освіти володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном згідно з чинним законодавством та цим статутом.

5.4. Заклад освіти відповідно до вимог чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами i несе відповідальність за недотримання вимог та норм з їx охорони.

5.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу освіти проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VI.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства України та статуту.

6.2. Фінансова діяльність закладу освіти спрямована:

- на створення єдиного  фонду виробничого і соціального розвитку;

- на формування єдиного фонду оплати праці;

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

6.4. Джерела формування коштів та майна закладу освіти:

- кошти місцевого бюджету;

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися освітніми закладами у встановленому законодавством порядку;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, незаборонені законодавством.

6.5. Бюджетні кошти можуть спрямовуватися на виконання обраних закладом освіти  освітніх програм у повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне стимулювання трудового колективу.

6.6. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

6.7. Засновник закладу освіти не має права затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

6.8. Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу освіти та позабюджетні кошти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і використовуються виключно за призначенням.

6.9. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

6.10. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, укладеними Управлінням освіти Білгород - Дністровської міської ради, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

6.11.Штатні розписи закладу освіти затверджуються директором за погодженням з Управлінням освіти  Білгород-Дністровської міської ради, на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

6.12. Заробітна плата працівників закладу освіти  залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності до єдиної тарифної сітки оплати праці працівників бюджетних установ.  Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням із  профспілковим комітетом.

6.13. Заклад освіти відповідно до пункту 6 статті 61 Закону України «Про освіту» має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

6.14. Педагогічним працівникам закладу освіти за рахунок власних надходжень  відповідно до пункту 8 статті 61 Закону України «Про освіту», може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладу освіти або колективним договором.

6.15. Отримані в установленому порядку закладом освіти кошти як плата за надання послуг, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку майна та іншої діяльності (власні надходження) закладу освіти належать до доходів бюджету і використовуються закладом освіти на цілі, визначені Бюджетним кодексом України.

6.16. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається засновником відповідно до законодавства. За рішенням засновника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

6.17. Заклад освіти є бюджетною неприбутковою організацією. Доходи закладу освіти у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої даним статутом, звільняються від оподаткування.

6.18. Заклад освіти у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними для користування;

- користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Заклад освіти має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою та навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

8.1. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється відповідно до вимог законодавства.

8.2. Інституційний аудит закладу освіти є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов, проводиться з метою оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та визначення рекомендацій засновнику та закладу загальної середньої освіти щодо:

- підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства, зокрема ліцензійними умовами.

8.3. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний Управлінню освіти Білгород - Дністровської  міської ради.

8.4.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється Управлінням освіти Білгород - Дністровської міської радизгідно з чинним законодавством.

8.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

8.6.Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю).

8.7. Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

 

ІX. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймає його засновник.

9.2. У випадку реорганізації закладу освіти його права та обов’язки переходять правонаступникові.

9.3. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

9.4. Ліквідація закладу освіти здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається засновником або уповноваженим ним органом, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

9.5. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.