Початкова школа імені Сільвії Олександрівни Морозової" м. Білгорода-Дністровського Одеської області (дошкільний підрозділ)

 

Методична робота

 

Науково - методична проблема КЗ НВК ІМ. С.О.МОРОЗОВОЇ

Продовжити працювати над науково – методичною проблемою

«Формування цілісної,  життєво компетентної та творчої особистості в умовах інноваційного розвитку освіти»

 

Основні задачі на 2018/2019 навчальний рік

 

1. Забезпечити оптимальні організаційно-педагогічні умови для трансформування у педагогічну практику основних положень Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» , «Про охорону дитинства», «Про мови в Україні», Концепції «Нова українська школа», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Державного стандарту початкової загальної освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», Статуту закладу та інших чинних актів вищих органів державної влади.

 

2. Формувати  інноваційну культуру та нове педагогічне мислення  педагогів як важливого чинника в реалізації державних стандартів в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

 

3. Визначити ключовими пріоритетами змістовного наповнення освітнього процесу у новому навчальному році особистісно-орієнтований,  інтегрований, компетентнісний   підходи  до  розвитку, виховання  і  навчання  вихованців НВК.

 

4. Продовжувати  формувати  логіко-математичну компетентність дитини крізь призму соціальної та економічної  освіти,  впровадження сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.

 

5. Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основи  валеологічної культури.

 

6. Забезпечити  єдність, взаємозв’язок та наскрізне  узгодження мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 

7. Формувати педагогічну компетентність батьків через урізноманітнення та оновлення форм співробітництва роботи навчального  закладу і сім’ї на засадах співпраці та  співтворчості.

 

 

Науково-методична робота в НВК носить комплексний та цілісний характер, вона заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду системі взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного педагога і колективу в цілому, допомозі  педагогам в опануванні новим педагогічним мисленням, готовністю до вирішення складних завдань в системі освіти.

    Протягом 2017/2018 навчального року методична робота закладу була спрямована на рішення таких основних питань: інноваційний розвиток закладу, формування наукового потенціалу членів педагогічного колективу, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості педагога, впровадження якісно нових і новітніх форм навчання, розроблених наукою і досвідом новаторів.

   2017/2018 навчальний рік був ІІІ етапом роботи над науково-методичною проблемою «Формування цілісної, життєво компетентної та творчої особистості в умовах інноваційного розвитку освіти ».

  Робота в даному напрямку була націлена на пошук форм і функціональних структур із підготовки педагога в загальнометодичному, психолого - педагогічному та науково-теоретичному аспектах, була спрямована на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців, груп та  класів. Передбачала  творче опрацювання  педагогами науково-методичної проблеми у своїй навчально-виховній діяльності, а саме: аналіз та узагальнення результатів пошукової діяльності; упровадження  інноваційних технологій; вибір, аналіз, експериментальну перевірку нових методів роботи, застосування їх на практиці; осмислення, узагальнення своєї діяльності та порівняльний аналіз позитивних результатів із рекомендаціями; звіти про хід виконання науково-методичної проблеми, створення власного педагогічного досвіду.

Зміст  методичної  роботи в закладі  визначався  на основі діагностування  та  анкетування  педагогів,  аналізу  результатів  навчальної діяльності,  вивчення  стану  ефективності  організації  навчального  процесу.    Практична  реалізація  завдань  відбувалася  в  усіх  організаційних  формах: масових,  групових,  індивідуальних,  традиційних  і  нетрадиційних. Перевага надавалася  нетрадиційній  системі  методичного  забезпечення,  оскільки  вона  ґрунтується  на  особистісно  орієнтованій  моделі  підготовки  і  підвищення  кваліфікації  педагога,  якій властиві  творчість,  динамізм,  різноманітність .

   Адміністрація здійснює постійний пошук змісту, форм, методів, структури методичної роботи. Це обумовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій ос­віті.

Колективною  формою  методичної  роботи  у закладі   є педагогічна  рада. Кожному  засіданню педагогічної  ради передує  серйозна  підготовча  робота,  яка  проводиться  в  рамках  методичних  тижнів. Колективна  методична  робота будується  як  комплекс методичних  заходів,  об’єднаних  темою, співзвучною  темі  педради. Завданням  цього  комплексу  заходів  є  теоретичне  вивчення  проблеми  колективом,  показ  розробок  у  дії,  формування  умінь  та навичок  впровадження  їх  у  практику, формування  навичок  самоаналізу  уроку та заняття.  Організація  методичної  роботи  з  виходом  на педагогічну  раду  не  лише  забезпечує її системність  та  цілеспрямованість,  але  й  значно  підвищує  результативність самої  педагогічної  ради.  Її  постанова  приймається  неформально. Вона  є  логічним  продовженням  розпочатої  в  колективі  роботи

     Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики з використанням інтерактивних форм і методів. Тематика педагогічних рад відповідала річному плану та ключовим завданням  2017/2018 навчального року.

     Всі педагогічні ради проходили  в нестандартній формі (педрада – колективна думка,   педрада -  консиліум, педрада-атестація,педрада-творчий звіт), в ході педрад широко використовувалися інтерактивні форми і методи роботи. 

  На засіданнях протягом року розглядалися такі педагогічні питання:

«Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті».

« Основні орієнтири нового навчального року щодо формування життєвокомпетентної та гармонійно розвиненої особистості».

«Формування у вихованців НВК  патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей українського народу через музичне виховання, ознайомлення з народними святами та обрядами».

«Соціально-економічній освіті дитини – новий подих».

 У проміжках між педагогічними радами з метою забезпечення самоосвітньої роботи педагогів та їх професійного зростання було проведено цикл консультацій:

Загальна  консультація «Організація взаємодії педагогів і батьків щодо відродження національних пріоритетів».

Загальна консультація « Музичний куточок – умова самостійної музичної діяльності ».

Консультпункт для музкерівників «  Патріотичне виховання дошкільників засобами музичного фольклору».

Консультація «Підвищення рівня фізичних сил дитини за допомогою природних факторів».

Індивідуальні та групові консультації за замовленням педагогів.

    Відповідно до річного плану проводилася цілеспрямована робота через інтерактивні форми роботи з кадрами  щодо розвитку, вдосконалення та підвищення професійної майстерності педпрацівників, формування базових знань педагогів з питань особистісно-орієнтованого навчання, впровадження в практичну діяльність сучасних інноваційних технологій, навчання педколективу техніці корекції навчально-виховного процесу, вмінню діяти в професійно – визначних ситуаціях.

Протягом року було проведено

Педагогічні  години: 

І. 1. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу в дошкільній ланці НВК.

( директор)

2)  Шляхи впровадження інструктивно-методичних рекомендацій « Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017//2018 навчальному році                  

(лист  МОН України  від 13.06.2017р. № 1/9-322  )

(  вихователь-методист)

ІІ Педагогічна година

 Про результати підсумкових занять;

- Огляд статей професійної періодики у відповідності до напрямку «економічне виховання» (вихователь-методист)


3. «Якісний моніторінг - дієвий засіб контролю за практичною реалізацією завдань Базового компоненту дошкільної освіти та можливість своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі (вихователь-методист)

 4. Методичний анонс-огляд  новинок методичної літератури.

 «Колективні творчі ігри як інструмент соціалізації дошкільника»

ІІІ Педагогічна година

- Про результати підсумкових занять;

- Про підсумки  тематичного контролю з логіко-математичного розвитку

- Огляд статей професійної періодики у відповідності до напрямку

« Здоров’язбереження дитини»

Цикл семінарів:

Семінар – практикум «Використання інноваційних підходів під час організації  та проведення музичних занять»

Семінар-кругозір  «Економічне виховання дошкільників – ефективний  шлях до  полегшення процесу соціалізації дітей, розширення їх знань про життя сучасного суспільства, закладання основ фінансової грамотності».

Психолого-педагогічні семінари:

 «Корпоративна культура як компонент інноваційної культури педагогічного працівника »

 «Професійне здоров'я педагога, як ресурс професійно-особистісного розвитку  »

 «Формування психолого-педагогічної культури батьків. Сучасні форми взаємодії з батьками»

Психолого-педагогічний консиліум

« «Готовність майбутніх першокласників до переходу у шкільну ланку»

Естафета педагогічної майстерності «Секрети успішної підготовки дитини до школи »(обмін досвідом вихователів майбутніх старших груп  з вихователями минулих старших груп та вчителями перших класів)

Інформаційний калейдоскоп Ознайомлення з  методичними рекомендаціями з питань організації та вдосконалення НВП в 1-4 класах у зв’язку із оновленням навчальних програм

Круглий стіл  «Оновлена програма – місток до нових стандартів початкової освіти»

Методичний огляд «Музичне виховання дошкільників крізь призму сучасної освіти  »

Інтерактивна гра  «Нова школа – новий вчитель»

Педагогічна майстерня для музичних керівників «Розробка методичних рекомендацій щодо упровадження мнемотехнічних методик у вивченні пісень»

Творчий калейдоскоп   «Музичні джерела формування патріотизму» ( обмін досвідом)

Ділова гра « Формування соціальної компетентності учнів засобами театралізації та музичного мистецтва»

Педагогічний аукціон «Формування елементів економічної культури молодших школярів як складової життєвої компетенції учнів на уроках математики»

Бюро педагогічних знахідок « Творчі завдання й ситуації економічної спрямованості»

Творче дефіле   «Формування духовного світу дитини   через ціннісне ставлення  до предметів та економічне виховання в аспекті  Базового компонента»

 ( з досвіду роботи Юрчик С.М.)

Проблемно-аналітична бесіда  « Створюємо умови для збереження психічного і фізичного здоров’я вихованців НВК»

Педагогічна студія « Оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності в закладі як важливої складової фізичного розвитку дошкільників».

Аукціон «Педагогічний Еверест» (методичні розробки за науково-методичною проблемою)

Методичний міст «Нові вимоги нової української школи в аспекті впровадження нового Держстандарту».

Колективний перегляд занять, уроків та виховних заходів:

«Із скарбниць народних – до сердець дитячих» (музичні керівники)

Уроки  фізичної культури (Кисиленко Ю.В., Мітронін.)

Методичні заходи: консультації, семінари, колективні перегляди, конкурси, проведені в закладі, мали інтерактивний характер, були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних рішень.

Вихователі НВК взяли участь у міському конкурсі-огляді на кращий національно-патріотичний  куточок та посіли І місце.

       На базі НВК постійно працює міське ММО з образотворчої діяльності, традиційним є проведення Майстер-класів з різних видів образотворчої діяльності. На ММО розглядалися шляхи  формування у дітей естетичного світосприймання, художнього смаку, морально-естетичних ідеалів   через образотворчу діяльність, розкривалися сучасні підходи  та нетрадиційні форми роботи  з образотворчої діяльності в світі  Базового компоненту дошкільної освіти України та програми «Я у Світі»,  організаційно – методичні аспекти сучасного заняття.

    В закладі впроваджуються різноманітні методи  самоосвіти  вчителів та вихователів. Серед них – виступи  на педагогічних  радах,  засіданнях  методичних  об'єднань, обмін  досвідом  під  час  круглих  столів,  проведення  семінарів,  методичних  тренінгів,  семінарів – практикумів тощо.  Традиційним   наприкінці навчального року є  систематичний  підсумок самоосвітньої  роботи  педагогів. У   методичному  кабінеті створено  банк матеріалів  самоосвіти – це результати  праці  кожного педагога над науково-методичною  проблемою, матеріали,  тексти доповідей,  презентації.

  Щорічно педагоги нашого закладу беруть участь у міському конкурсі педагогічних ідей та технологій «Творчий пошук». В 2017/2018 навчальному році переможцями і нагороджені дипломом І ступеня вчитель образотворчого мистецтва Столітньої С.О., колективна робота вихователів НВК, дипломом ІІ ступеня- роботи практичного психолога Мінірової Г.М. та педагога організатора Шевченко Л.І, дипломом ІІІ ступеня робота  вихователя Готько С.М.

Грамотами нагороджені роботи вчителів:

 Іванченко О.К., вчителя початкових класів;

Петрової Т.В., вчителя початкових класів;

Ганенко О.Б., вчителя інформатики в початкових класах;

Грєкової О.Ю.,  вчителя початкових класів;

Куликової Н.М., вчителя початкових класів.

 

Зведені дані участі НВК за 6 років в конкурсі «Творчий пошук», обласний ярмарок педагогічних ідей та технологій

Рік

Кількість робіт

Кількість призерів І, ІІ, ІІІ  (на рівні міста)

Кількість робіт на область

2012\2013

5

5

 

2013\2014

13

13

 

2014/2015

11

8

5

2015/2016

4

4

3

2016/2017

4

4

1

2017/2018

10

5

2

   

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу та контролю за його здійсненням організовано роботу методичного кабінету та підвищення   педагогічної компетенції педагогів на творчих засадах.       Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи. Методичний кабінет поповнений інструктивно-методичними, директивними документами, літературою з інклюзивної освіти, методичною, науковою, довідковою літературою відповідно вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Я у Світі», розроблено пам’ятки для батьків: “Магічні слова батьків для спілкування з дитиною», «Як навчати дітей ставити питання по суті», «Музикуємо разом», «Економічне виховання в родині», методичні рекомендації для педагогів «Обстеження розвитку основних рухів у дошкільників», циклограму рухливих ігор та облік виконання дошкільниками основних рухів,  банк ідей щодо оформлення дитячих майданчиків.     Систематично з педагогами проводяться методичні дні, на яких систематично знайомлять вихователів з новинками методичної та педагогічної літератури, періодичними виданнями. Методична робота з педагогами носила діагностично-прогностичний характер та проводилась ефективно та якісно.   

  Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю педагогів.

 

 Сучасні форми роботи з кадрами

     У  стихії швидкозмінного життя, при переорієнтації освіти на розви­ток особистості дитини, центром педагогічної проблеми стає також переосмислен­ня ролі педагога, адаптація його до змін пріоритетів в галузі освіти. Щоб бути  здатним до пробудження особистості дитини, розкрити її суб'єк­тивний світ, педагог сам має бути особистістю сучасною, у якій закладена вся повнота життєвого, фахового, творчого багатства. Зріла, сформована особистість педагога - професійна необхідність , що зумовлена процесом пошуку способів та шляхів формування гармонічної особистості вихованця. Таким чином,  головні акценти у методичної роботі  з кадрами на сучасному  етапі змінюються.  Власний  досвід роботи дозволив     по іншому    подивитися на методичну роботу  з педагогічними кадрами.

     Отже , вважаємо, що головною метою методичної роботи є   активізація потенційних професійних можли­востей кожного педагога і розвиток їх до рівня зрілості , формування активно-творчого ставлення до педагогічної діяльності, а  це забез­печується  здебільшого ростом "зсередини". Тому, методична служба покликана створити психолого-педагогічні умови для формування  професійної активності педагога, його емоційно-ціннісного ставлення    до інноваційної діяльності, прагнення особистої досконалості, самопізнання, адекватної самооцінки і саморозвитку . Лише розв'язання  цих проблем сприятиме перетворенню педагога з техніка й виконавця   на вільного професіонала «і творчого  діяча» ,дасть змогу оперативно й творчо реагу­вати на зміни в галузі освітніх технологій, ефективно відображати в навчанні та вихованні    досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, формувати індивідуальний стиль педагогічної діяльності.

     Педагог має не лише творити навчання, а й бути його дослідником і конструктором. Саме тому, через інтерактивні форми роботи з педагогічними кадрами можна забезпечити практичну реалізацію принципу інтеграції в освітньому процесі.

     Під час підготовки до педагогічної ради за темою «Інтеграція - провідний напрямок сучасної освіти» педагогам було запропоновано створити усний журнал «Історичний аспект проблеми інтеграції змісту освіти», в якому вони розкрили багатоаспектність уявлень про інтеграцію змісту освіти, починаючи з ХVІІ століття до наших часів,   погляди на інтеграцію в різні проміжки  часу, її відмінність від міжпредметних зв’язків.

    Більш  повно розкрити поняття «інтеграція» нам допомогла інтерактивна гра  «Педагогічне доміно». Педагогам  були роздані  фрагменти доміно і запропоновано  прочитати , що на ньому написано , а потім під час гри своєчасно знаходити та озвучувати відповідь на попереднє запитання, не пропускаючи свого ходу.

 

Процес утворення асоціацій  є психологічною основою ефективного засвоєння нових знань. На педагогічній раді вихователям було запропоновано представити поняття інтеграція в зорових образах.

Педагог бере нитку з кожного клубка і промовляє :

–  Візьму знання з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі», додам з освітньої лінії «Дитина у соціумі» ,   приєднаю освітню лінію «Особистість дитини» і отримаю інтеграцію (показує сплетений шарф з цих ниток, на якому надпис «Інтеграція»).

І робить висновок:

- Інтеграція - це   синтез, об'єднання, взаємопроникнення елементів одного об'єкта в структуру іншого, в результаті чого з'яв­ляється принципово новий об'єкт зі своїми, властивими саме йому, особливостями .

 

      Група педагогів представила інтеграцію у вигляді квітки і під час презентації наголосила на тому, що завдяки використанню принципу інтеграції провідні ідеї мовби “зшивають” «зв’язують» вузли знань  та лінії розвитку  в єдину цілісну систему розуміння дитиною довкілля та  даної конкретної теми.   Також звернули    увагу на те , що лінії розвитку за темою дня також можуть зв’язуватися між собою (педагоги з групи презентації зв’язують кінці стрічок   одного виду діяльності з іншим.).

 «Найголовніше, - зазначили вони, - працюючи за принципом інтеграції, треба пам’ятати , що   інтеграція - це не просто поєднання частин,  а їх взаємопроникнення та об’єднання  в єдине ціле на основі спільного підходу. Прикладом є наша квітка» .

Наступним    завданням на педагогічній раді було запалити гірлянду асоціацій під назвою «Інтеграція».

 Пропонуємо запалити першу низку гірлянди утворюючи асоціації від слів предметів, які у педагогів  асоціюються із словом «інтеграція».

Друга низка гірлянди – утвориться від прикметників до слова «інтеграція».

Третя низка гірлянди асоціацій утвориться від дієслів , які виражають сутність поняття «інтеграція».

     Важливим у процесі практичної реалізації інтеграції в освітньому процесі є розуміння того, що ця робота твориться    не один день. Щоб закладені в ній ідеї прийшли до маленьких сердець, спершу все повинно пройти через серце педагога.  Тільки тоді  воно буде жити в дітях, живити думку і почуття.